Untis 2018

Oberschule Augustfehn   D-26689 Apen, Schulstr.2
Stundenplan 2017-2018    Stand: 16.10.2017 18:20

17.10.2017 Dienstag (Seite 1 / 3)
Nachrichten zum Tag
Betroffene Klassen 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d

StundeVertreterFachRaumVertretungs-Text
7 a 7 a
1 - 2Gd?WolEn Kurse GdE31A?E26A 
7 b 7 b
1 - 2Gd?WolEn Kurse GdE31A?E26A 
7 c 7 c
1 - 2Gd?WolEn Kurse GdE31A?E26A 
8 a 8 a
2Be?HbDoppels.O23 
5BeDoppels.  
8 b 8 b
1Be?BerDoppels.O19 
4Gd?EisDoppels.O19 
5BeDoppels.  
8 c 8 c
5BeDoppels.  

17.10.2017 Bei Fehlern bitte im Sekretariat melden!

Untis Stundenplan Software